Data limita depunere oferta:

15.11.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45261900-3 – Lucrari de reparare si de intretinere de acoperisuri (Rev.2)

Valoare estimata:

91.988,75  RON

Caiet de sarcini:

DOCUMENTATIE STR. ARHIEPISCOPIEI NR. 16.pdf

Descriere contract:

Lucrarile de reparatii la acoperisul imobilului situat in Constanta,
Str. Arhiepiscopiei nr.16.. constau in: montarea unei schele
perimetrale, montarea unui jgheab pentru evacuarea tiglelor si a
celorlalte deseuri rezultate in urma desfacerilor, desfacerea
ingrijita a invelitorii si a sarpantei, montarea sarpantei, montarea
asterealei, montarea foliei anticondens, montarea a doua randuri de
sipci si astereala, montarea tiglei si montarea jgheaburilor si a
burlanelor din PVC– in conformitate cu caietul de sarcini nr.
4923/14.10.2022 si antemasuratoarea. Contractul de executie lucrari se
va realiza in conformitate cu caietului de sarcini si cu
antemasuratoarea publicate in prezentul anuntul publicitar cat si pe
site-ul ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR S.R.L. Constanta la adresa:
http://www.raedpp-constanta.ro/anunturi.

Conditii referitoare la contract:

Lucrarile vor fi executate pe baza de contract de lucrari. Termenul de
executie si predare a lucrarii este de 30 de zile de la emiterea
Ordinului de incepere a lucrarilor. Receptia la terminarea lucrarilor
se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor HG 343/2017, de
catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR.
Nu se accepta receptii partiale. In termen de 5 zile de la terminarea
lucrarilor, executantul are obligatia sa prezinte situatiile de
lucrari. Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la
data receptiei. Garantia de buna executie va reprezenta 10% din
valoarea fara TVA a lucrarilor ofertate si se va constitui conform
dispozitiilor art. 40, alin.(1), (2) din H.G. 395/2016. Garantia de
buna executie va fi constituita prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii. Garantia de buna executie
se constituie in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
lucrari. Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise
de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la
sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura in
original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarii.

Conditii de participare:

Oferta va fi depusa fizic la sediul ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR
S.R.L. Constanta, B-dul Tomis nr. 101 sau electronic pe mail la adresa
: achizitii@raedpp-constanta.ro sau edpp.ra@gmail.com, pana la data de
15.11.2022, ora 12.00. In cazul in care depuneti oferta fizic la
sediul R.A.E.D.P.P. Constanta, aceasta va fi introdusa intr-un plic
inchis corespunzator, marcat cu adresa autoritatii contractante,
denumirea achizitiei si cu inscriptia „IN ATENTIA COMPARTIMENTULUI
ACHIZITII PUBLICE”, insotita de scrisoarea de inaintare. Pretul
ofertei va fi obtinut in conformitate cu caietul de sarcini si prin
imbracarea valorica a antemasuratorii disponibile in prezentul anunt
publicitar cat si pe site-ul R.A.E.D.P.P.:
http://www.raedpp-constanta.ro/, sectiunea „Anunturi”. Oferta va fi
insotita de urmatoarele documente:declaratie pe proprie raspundere
privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si
protectiei mediului (Formularul nr.1);declaratie pe proprie raspundere
privind respectarea reglementãrilor din domeniul social si al
relatiilor de munca (Formularul nr.2);formularul de oferta (Formularul
nr.3) ce va cuprinde datele privind propunerea financiara,declaraţie
privind constituirea garantiei de buna executie (Formularul
nr.4),declaratii privind evitarea conflictului de interese – art. 59
si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul
nr.5),angajament de participare si disponibilitate (Formularul nr.6),
declaratie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016
(Formularul nr.7) Ofertantul declarat castigator va publica la
solicitarea autoritatii contractante un catalog in SEAP. Denumirea
catalogului va face obligatoriu referire la numarul prezentului anunt
publicitar. Ex:”….conform anunt nr ….din data…..”.Oferta va
cuprinde toate elementele care intra in formarea pretului final.
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce
urmeaza a fi executate cu cerintele prevazute in anunt.

Criterii de atribuire:

Autoritatea contractanta va selecta oferta cu pretul cel mai scazut
care respecta cerintele prezentului anunt si a caietului de sarcini, a
antemasuratorii.Operatorul economic va detalia lucrarile astfel incat
autoritatea contractanta sa aiba suficiente informatii pentru a alege
in mod corect si obiectiv. Autoritatea contractanta nu este obligata
sa accepte ofertele depuse.

Informatii suplimentare: